தூய ஆவியானவரின் சில செயலாக்கங்கள்

ஆசிரியர்: ஜான் ஜெயானந்தம்
ISBN: 978-93-906600-1-0
பக்கங்கள் 110

Description:

மூவொரு இறைவனின் மூன்றாம் நபராகத் திகழும் தூய ஆவியானவரின் செயலாக்கங்களாகிய “முத்திரை, ஞானஸ்நானம், அபிஷேகம், நிறைவு” ஆகியவற்றைப் பற்றி, பழைய புதிய ஏற்பாடுகளிலுள்ள வசனங்களின் ஆதாரத்துடன் இந்நூல் உள்ளதை உள்ளவாறு எடுத்துக்காட்டுகிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தூய ஆவியானவரின் சில செயலாக்கங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *